fbpx

EDUKACINĖS MENO STOVYKLOS ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ši Edukacinės meno stovyklos organizavimo paslaugų teikimo sutartis („Sutartis“) sudaryta tarp:

VšĮ Aktualios muzikos projektai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti viešoji įstaiga, registruotas buveinės adresas Algirdo g. 25-31, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 305250587, duomenys apie viešąją įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre („Organizatorius“);

Ir

Dalyvio / tėvo arba globėjo, atstovaujančio jaunesio kaip 18 metų amžiaus dalyvio interesus („Stovyklautojas“)

Stovyklautojas ir Organizatorius toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas Organizatorius įsipareigoja organizuoti, o Stovyklautojas įsipareigoja dalyvauti pasirinktoje stovykloje („Stovykla“) bei tinkamai ir laiku atsiskaityti su Organizatoriumi šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Organizatoriaus organizuojamos ir Stovyklautojo pasirinktos stovyklos sąlygos (stovyklos pradžia, programa, vieta, laikas) Šalių susitarimu Stovyklautojui nurodoma el. paštu.

 1. BŪTINOJI INFORMACIJA APIE STOVYKLAUTOJĄ

1.Stovyklautojas įsipareigoja informuoti Organizatorių apie Stovyklautojo sveikatos ypatumus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus, fizinio krūvio apribojimus ir kt.), į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama, šios sutarties apačioje. 

 1. STOVYKLOS KAINA, ATSISKAITYMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

3.1. Stovyklos kainos yra skelbiamos Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ tinklalapyje adresu https://muzikalke.lt ir priklauso nuo pasirinktos Stovyklos („Kaina“).

3.2. Stovyklautojas registruodamasis į Stovyklą įsipareigoja Organizatoriui sumokėti: (i) visą Kainą; arba (ii) Organizatoriaus nurodyto dydžio avansą registracijos patvirtinimui, o likusią Kainos dalį sumokėti likus ne mažiau nei savaitei iki Stovyklos pradžios.

3.3. Stovyklautojas sumokėdamas Kainą / Kainos dalį tokiu būdu patvirtina, kad jis / ji turėjo visą sprendimui priimti reikalingą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Stovyklos tema, data, trukme, vieta, eiga ir t.t.

3.4. Organizatorius įsipareigoja grąžinti sumokėtą Kainą / Kainos dalį, jeigu Stovyklautojas praneša Organizatoriui apie Stovyklautojo sprendimą nedalyvauti Stovykloje likus ne mažiau kaip penkioms (5) darbo dienoms iki Stovyklos pradžios.

3.4. Tuo atveju, jei Stovyklos metu Stovyklautojas susižaloja, suserga ar dėl kitų rimtų priežasčių nebegali dalyvauti Stovykloje, Organizatorius grąžiną Kainos dalį už neišbūtą laikotarpį (išskyrus 6.4 p. ir 6.5 p. numatytus atvejus).

 1. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS

4.1. Organizatorius įsipareigoja:

4.1.1. Užtikrinti kokybišką Stovyklos organizavimo paslaugų teikimą;

4.1.2. Įgyvendinti teminę-kūrybinę Stovyklos programą;

4.1.3. Ugdyti Stovyklautojo kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes; 

4.1.4. Užtikrinti Stovyklautojo priežiūrą, saugą ir žalingų įpročių prevenciją;

4.1.5. Užtikrinti Stovyklautojo teisę naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis;

4.1.6. Užtikrinti Stovyklautojo pilnavertišką maitinimą;

4.1.7. Informuoti Stovyklautojo tėvus / globėjus Stovyklautojui susirgus, ar įvykus nelaimingam atsitikimui;

4.1.8. Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik Stovyklos dokumentų įforminimui, vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;

4.2. Stovyklautojas įsipareigoja:

4.2.1. Laiku ir pilnai atsiskaityti su Organizatoriumi už teikiamas paslaugas;

4.2.2. Atvykus į Stovyklą pateikti Organizatoriui užpildytus Stovyklos dokumentus;

4.2.3. Susipažinti / supažindinti Stovyklautoją su Stovyklos taisyklėmis (Priedas Nr. 1) ir jų laikytis;

4.2.4. Jeigu gydytojo sprendimu Stovyklautojo dalyvavimas Stovykloje gali turėti įtakos jo sveikatai, pasirašant šią Sutartį pateikti medicininę pažymą apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas;

4.2.5. Nurodyti Stovyklautojo sveikatos sutrikimus ir spec. poreikius pagal šios Sutarties 2.1 p., į kuriuos turėtų atsižvelgti Organizatorius;

4.2.6. Pasiimant laikinai Stovyklautoją iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti Organizatorių. Jeigu Stovyklautoją ketina pasiimti giminės arba kiti asmenys, jie privalo pateikti raštišką tėvo arba globėjo turinčio teisę atstovauti Stovyklautoją įgaliojimą. Organizatorius yra atsakingas už Stovyklautojo saugumą tik kol Stovyklautojas yra Organizatoriaus žinioje;

4.2.7. Netrukdyti Stovyklos programai;

4.2.8. Pasirašant šią Sutartį pareikšti savo valią ir sutikimą, kad stovyklavimo metu:

 1. a) Esant reikalui, Stovyklautojui būtų suteikta medicininė pagalba;
 2. b) Esant įtarimui, Stovyklautojas būtų patikrintas dėl alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo;
 3. c) Organizatoriaus stovyklavimo metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Organizatoriaus nuosavybė ir gali būti naudojama Stovyklos Organizatoriaus reklamos tikslams be atskiro Stovyklautojo sutikimo.

4.2.9. Atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini Organizatoriui šioje Sutartyje nustatytoms paslaugoms suteikti.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Organizatorius neatsako už paliktus ar / ir pamestus Stovyklos metu Stovyklautojo daiktus (jų neparveža iš Stovyklos) ir neatlygina dėl daiktų praradimo / sugadinimo patirtų nuostolių.

5.2. Organizatorius įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas, jog būtų užtikrintas Stovyklautojo saugumas, tačiau neprisiima atsakomybės už Stovyklautojo sveikatos sutrikimus ir / ar nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą.

5.3. Organizatorius neprisiima atsakomybės už Stovyklautojo saugumą, jei Stovyklautojas be Organizatoriaus žinios palieka Stovyklos teritoriją.

5.4. Stovyklautojas įsipareigoja prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Organizatoriui ir / ar kitam Stovyklos dalyviui (jo atstovams), jei Stovyklautojas Stovyklos metu padarytų žalos Organizatoriui, kitam Stovyklos dalyviui ar Stovyklos metu naudojamam turtui.

5.5. Jeigu Organizatorius negalėjo tinkamai įvykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų dėl to, kad Stovyklautojas nevykdė arba netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, Organizatorius nėra laikomas pažeidusiu savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.6. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno jos įvykdymo.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu.

6.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Sutartyje numatytų Stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir Stovyklautojo netinkamo elgesio, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.3.1. vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklių nesilaikymas;

6.3.2. netinkamas elgesys kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimas, muštynės ir kiti veiksmai, keliantys pavojų kitų asmenų sveikatai);

6.3.3. rūkymas, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas bei platinimas;

6.3.4. stovyklos turto, inventoriaus sąmoningas gadinimas.

6.4. Šios Sutarties 6.3. punkte išvardintais atvejais mokestis už neišbūtą laiką Stovykloje negrąžinamas.

6.5. Stovyklautojui vienašališkai nutraukus Sutartį be jokių rimtų priežasčių, mokestis už neišbūtą laiką Stovykloje nėra grąžinamas.

6.6. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl prastos Stovyklautojo sveikatos būklės (peršalimas, virusas ir pan.). Stovyklautojas įsipareigoja laikytis Organizatoriaus nurodymu ir nedelsiant nutraukti dalyvavimą Stovykloje.

 1. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu / derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties, jos priedų ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 1. KITOS NUOSTATOS

8.1. Tuo atveju, jei kuri nors iš Sutarties nuostatų galutiniu teismo sprendimu ar nutartimi būtų pripažinta negaliojančia arba neįvykdoma, likusios Sutarties nuostatos lieka galioti.

8.2. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

8.3. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad turi visas teises, įgaliojimus ir patvirtinimus, reikalingus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį.

8.4. Ši Sutartis yra sudaryta elektroniniu būdu – t.y. Stovyklautojui darant žymą, kad perskaitė ir sutinka su visomis Sutarties sąlygomis. Šalys pripažįsta šiame punkte nustatytu būdu pasirašytą Sutartį galiojančia ir turinčiai tokią pat teisinę galią kaip ir originali Sutartis ir parašai.

Priedas Nr. 1

STOVYKLOS TAISYKLĖS

STOVYKLAUTOJO PAREIGOS

 1. Laikytis Organizatoriaus nustatytos dienotvarkės ir Stovyklos tvarkos.
 2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.
 3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
 4. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.
 5. Neišeiti iš Stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.
 6. Nesimaudyti ežere be Stovyklos vadovų leidimo ir priežiūros.

STOVYKLAUTOJO ATSTOVO PAREIGOS

 1. Pasiimti Stovyklautoją iš Stovyklos, jei dėl esminių Sutarties pažeidimų Stovyklautojas yra išsiunčiamas iš Stovyklos.
 2. Netrukdyti Stovyklos programai. Informuoti Organizatorių apie atvykimą / Stovyklautojo pasiėmimą.