fbpx

NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ši Neformaliojo ugdymo paslaugų teikimo sutartis („Sutartis“) sudaryta tarp:

Všį „Aktualios muzikos projektai“ (Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“), Į/k 305250587, registracijos adresas: Algirdo g. 25-31, LT-03219 Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio duomenys apie viešąją įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau vadinama – „muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“);

ir

Dalyvio / tėvo arba globėjo, atstovaujančio jaunesio kaip 18 metų amžiaus dalyvio interesus (toliau vadinama –  „Paslaugų gavėjas“)

Paslaugų gavėjas ir muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

  1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui jo pasirinktas neformaliojo švietimo paslaugas ( toliau vadinama – „Paslaugos“), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ organizuojamos ir Paslaugų gavėjo pasirinktos programos sąlygos (užsiėmimų pradžia, programa, vieta, laikas) Šalių susitarimu Paslaugų gavėjui nurodomos el. paštu.

  1. PASLAUGŲ KAINA, ATSISKAITYMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

2.1. Paslaugų kainos yra skelbiamos muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ tinklalapyje adresu https://www.muzikalke.lt ir priklauso nuo pasirinktos programos („toliau vadinama – „Kaina“).

Muzikos kūrybos mokyklai „Muzikalkė“ mokamą Kainą Paslaugų gavėjas įsipareigoja mokėti bankiniu pavedimu į VšĮ „Aktualios muzikos projektai“ banko sąskaitą, kaip nurodyta žemiau:

Gavėjas: VšĮ Aktualios muzikos projektai
Bankas: SEB bankas
Banko sąskaitos Nr.: LT52 7044 0600 0831 1965 
Paskirtis: /Pasirinktos programos pavadinimas/

2.2 Mokestis už Paslaugas nemažinamas, jeigu užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri yra nedarbo diena.

  1. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS 

3.1 Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ įsipareigoja:

3.1.1. teikti paslaugas vadovaujantis LR įstatymais, muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ nuostatais, vidaus ir kitais teisės aktais;

3.1.2. užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą;

3.1.3. aprūpinti paskaitoms reikalingomis priemonėmis;

3.1.4. sudaryti saugias mokymosi sąlygas užsiėmimų metu;

3.1.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti tinkamą asmens duomenų, kuriuos pateikia Paslaugų gavėjas, apsaugą;

3.2. Jeigu dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių numatytu laiku užsiėmimas negali įvykti, muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ pasilieka teisę keisti užsiėmimo datą ir laiką, prieš tai įspėjusi Paslaugų gavėją;

3.3. Jeigu dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių užsiėmimai negali vykti bendrose mokymosi patalpose, muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ turi teisę Paslaugų teikimą organizuoti nuotolinio ryšio priemonėmis. 

3.4. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:

3.4.1. laiku ir pilnai atsiskaityti už teikiamas Paslaugas;

3.4.2. laikytis muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

3.4.3. pateikti muzikos kūrybos mokyklai „Muzikalkė“ teisingą informaciją ir dokumentus;

3.4.4. informuoti muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ apie Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama.

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.

4.2. Šalys, sutinka bei patvirtina, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.

4.3. Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Paslaugų gavėjui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus.

4.4. Jei dėl Paslaugų gavėjo kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, Paslaugų gavėjas neatleidžiamas nuo mokėjimo už suteiktas Paslaugas.

4.5. Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ neatsako už Paslaugų atlikimo metu kilusius nelaimingus atsitikimus. Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ taip pat neatsako, jeigu Paslaugų atlikimo metu Paslaugų gavėjas susirgs oro lašeliniu būdu plintančiomis ligomis.

4.6. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  1. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno jos įvykdymo.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu.

5.3. Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo sustabdyti Paslaugų teikimą (arba jų dalį), jeigu:

5.3.1. Paslaugų gavėjas gadina muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ įrangą;

5.3.2. Paslaugų gavėjas laiku neatsiskaito su muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

5.3.3. Paslaugų gavėjo neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ teikiamomis paslaugomis;

5.3.4. jei Paslaugų gavėjas nesilaiko kitų šios Sutarties nuostatų.

5.4. Nutraukti Sutartį su muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ Paslaugų gavėjas gali įspėjęs muzikos kūrybos mokyklą „Muzikalkė“ raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų gavėjo rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties nutraukimas Paslaugų gavėjo iniciatyva nesant muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ kaltės neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo pareigos atsiskaityti su muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ už suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo.  

5.4.1. Paslaugų gavėjui neįspėjus muzikos kūrybos mokyklą „Muzikalkė“ apie sutarties nutraukimą raštu likus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų gavėjo rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ir/arba Sutarties nutraukimo dienos, muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ pasilieka teisę gauti iš Paslaugų gavėjo kompensacinį atlygį, atitinkanti vieno mėnesio Paslaugų Kainą. 

  1. SUTIKIMAS DĖL ATVAIZDO NAUDOJIMO

6.1. Šia Sutartimi Paslaugų gavėjas pareiškia sutinkantis, kad Paslaugų teikimo metu jis (ji) / atstovaujamas nepilnametis asmuo būtų fotografuojamas ir / ar filmuojamas.

6.2. Paslaugų gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo (jos) / nepilnamečio asmens atvaizdas, garso ir vaizdo įrašai būtų publikuojami muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje, reklaminėse kampanijose, viešinami edukaciniais bei kitais komerciniais ir nekomerciniais tikslais. Paslaugų gavėjas patvirtina ir sutinka, kad tam nėra reikalingas atskiras jo (jos) sutikimas.

  1. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu / derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties, jos priedų ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ NUOSTATOS 

8.1 Muzikos kūrybos mokyklai „Muzikalkė“ suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės į Kūrinį, kurias numato LR AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO trečias skyrius:

8.1.1. atgaminti Kūrinį bet kokia forma ir būdu;

8.1.2. išleisti Kūrinį;

8.1.3. transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti Kūrinį internete;

8.1.4 platinti Kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;

8.1.5. turtinės teisės į Kūrinį muzikos kūrybos mokyklai „Muzikalkė“  suteikiamos visam autorių teisių termino galiojimo laikotarpiui, neribotoje teritorijoje;

8.1.6. nurodytos teisės suteikiamos nuo sukūrimo dienos;

8.1.7. Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“  neturi teisės nurodytų teisių perleisti tretiesiems asmenis.

8.2. Muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“  pagal numatytą ugdymo programą privalo suteikti visas reikiamas turtines ir neturtines priemones Autoriaus Kūrinio išleidimui.

8.3. Paslaugų gavėjui yra suteikiamos visos autoriaus teisės į Kūrinį, kurias numato LR AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO antras skyrius.

8.3.1 Paslaugų gavėjas turi teisę nesutikti plėtoti, įrašyti, leisti ar aranžuoti bet kokį kūrinį, kurį Paslaugų gavėjas įgyvendino savarankiškai muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“  mokytojui ir/arba mentoriui neprisidėjus prie turimo rezultato. 

8.3.2 Paslaugų gavėjas privalo dalyvauti Kūrinio išleidimo procese, taip kaip numato muzikos kūrybos mokyklos „Muzikalkė“ ugdymo programa. 

  1. KITOS NUOSTATOS

9.1. Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ patvirtina, kad pagal šią Sutartį surinkti asmens duomenys bus tvarkomi ir naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

9.2. Tuo atveju, jei kuri nors iš Sutarties nuostatų galutiniu teismo sprendimu ar nutartimi būtų pripažinta negaliojančia arba neįvykdoma, likusios Sutarties nuostatos lieka galioti. 

9.3. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad turi visas teises, įgaliojimus ir patvirtinimus, reikalingus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį.

9.4. Ši Sutartis yra sudaryta elektroniniu būdu – t.y. Paslaugų gavėjui darant žymą, kad perskaitė ir sutinka su visomis Sutarties sąlygomis. Šalys pripažįsta šiame punkte nustatytu būdu pasirašytą Sutartį galiojančia ir turinčiai tokią pat teisinę galią kaip ir originali Sutartis ir parašai.