fbpx

Informacija pirkėjams

PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – VšĮ Aktualios muzikos projektai įmonės kodas 305250587,  kurio prekės ir Edukacinės paslaugos yra parduodami svetainėje „www.muzikalke.lt“ vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. 

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje „www.muzikalke.lt“.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo svetainėje „www.muzikalke.lt“ taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui svetainėje muzikalke.lt ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.5. Edukacinė veikla – paskaitos, seminarai ar kitos formos edukacinis užsiėmimas, kurį įsigyja Pirkėjas svetainėje „www.muzikalke.lt“ ir nurodytu elektroniniu adresu (nurodytu pirkimo metu) gauna paruoštą visą reikiamą informaciją apie įsigytą Edukacinę veiklą. 

1.6. Kursai suaugusiems – nuotolinių būdų vedami seminarai, kurie turi numatytą datą ir laiką, Edukcinės veiklos struktūrą bei veiklos galiojimo terminą. Pirkėjas svetainėje „www.muzikalke.lt“ įsigydamas Kursus privalo būti nuodugniai susipažinęs su Kursų viešai pateikta medžiaga. 

1.7. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Pirkimo – pardavimo svetainėje „muzikalke.lt“  taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu svetainėje „muzikalke.lt“ susijusios sąlygos.

2.2. Pirkėjas, pirkdamas paslaugą/prekę svetainėje „muzikalke.lt“, patvirtina taisykles. 

2.3. Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.

2.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisyklės skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir Mokymų svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.

2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 

PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

3.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ir paslaugas Mokėjimų svetainėje, sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka. 

3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas svetainėje „www.muzikalke.lt“ Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis „muzikalke.lt“ svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už į prekių krepšelį įdėtas prekes ir paslaugas per 3 (tris) darbo dienas.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Mokymų svetainėje nurodytais kontaktais tik klausimais, tiesiogiai susijusiais su prekių ir paslaugų įsigijimu, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos. 

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

APMOKĖJIMO TVARKA 

6.1. Prekių ir paslaugų kainos Mokymų svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti tik naudojantis elektronine bankininkyste.

6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.

6.4. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu sąskaita išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui per tris darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.

 

PREKIŲ BEI PASLAUGŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Kursai ir visa jų medžiaga tampa prienama asmeniškai Pirkėjui Kursų numatyta tvarka. Informaciniu laišku Pirkėjas yra informuojamas apie Kursų mokymo prieigas. 

7.1. Pirkėjęs turi prieigą prie Kursų įrašytos mokymo medžiagos 7 kalendorines dienas t.y. iki kito numatyto seminaro-kurso dalies.

7.3. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų: gauti į paštomatą; gauti pristatymą į namus per kurjerių tarnybą ar atsiimant asmeniškai atvykstant į muzikos kūrybos mokyklą „Muzikalkė“. Atsiimant prekes iš kurjerio kurjeris gali prašyti pateikti asmens dokumentą.

7.4. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.5. Užsakant prekes gali būti taikomas pristatymo mokestis.

 

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TAISYKLĖS IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA 

8.1. Sumokėti pinigai įsigyjant Edukacinę veiklą, Kursus ir kitas „muzikalke.lt“ svetainėje parduodamas paslaugas yra negrąžinami. 

8.2. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka. 

8.3. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu. 

 

ATSAKOMYBĖ

9.1. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokėjimų svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.

9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu naudojantis „muzikalke.lt” svetaine, vykdoma svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais nei per svetainę, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos. 

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.